پـیام های تجاری در این وبسایت

دعوت عام به تظاهرات رسانه یی  برای آزادی مدافع من و تو حکیم شجاعی

فهرست

 

دعوت عام به تظاهرات رسانه یی  برای آزادی مدافع من و تو حکیم شجاعی

جمعه 25. 10. 2013

درقاموس قبیله یی پشتون ها ، مقابله با دشمنان این مرزو بوم بمثابه ی جرم نابخشودنی تلقی میگردد.

در طول تاریخ ، نظام های وارداتی قرون اوسطایی قبیله یی حاکم در این سرزمین تحت لوای نظامی اجنبی با فرزندان راستین این وطن در مقابله بوده اند.

تاریخ میگوید : معامله با مبارزان پیشین راه آزادی این مملکت تا میریزدان بخش بهسودی و ابراهیم گاو سوار و مزاری بزرگ " رح" ، روند حاکمیت فاشیسم کوچی بدین منوال بوده اند.

میریزدان بخش را بجرم مقابله با انگریزهای متجاوز ریسمان برگردن انداخته زیر سم اسپ ها تکه پاره مینمایند.گاوسوار 28 سال در سیاه چال ارگ شاهی نگه داری میگردد که (بنا به مصاحبه گاو سواراز رادیو کابل 1359) وی درین 28 سال یک بار آفتاب را ندیده بود.

امروز نیزنظام فاسد کابل ، با مفکوره تلقین گرفته ی از فاشیسم انکشاف یافته میخواهد قدم در راهی بگذارد که اسلاف خبیث ومتحجر شان مانده اند غافل ازین که امروز با روزگاران دوران سیاه عبدالرحمان خانی متفاوت بوده و وحشی گری های تکروانه امروزی کاربرد دیروزی را ندارد.

همیشه در نظام های فاسد و فاشیست قبیله گرایان ، چلپاسه های جزام گرفته ی همچون کریم خرم ،فاروق وردک و خواخوژی ها نقش تعین کننده را داشته و نخبگانی که با رژیم همخوانی اتنیکی نداشته باشند ذلیل و مجرم بحساب میایند.

بعنوان مثال عبدالحکیم شجاعی مردی از تبار درد مندان تاریخ این مرزو بوم قد میافرازد تااز مردمان بومی این کشور دفاع نماید.اما دولت فاسد بجای تقدیر از وی ، با هزارگستاخی مشمیزکننده ی برای گرفتاری و محاکمه وی وقت تعیین مینماید.

ناگفته نباید گذاشت که موجد بسیاری این فرصت های استبدادی توکل بر خدای مردم بوده اند.اگرمردم در مقا بله با "فارسی ستیزی،حذف هویت اقوام بومی ،دستکاری و پشتونیزه سازی اوراق و اسناد اداری و دولتی ، قتل های زنجیره یی تاجیک ها ، هزاره ها و ترکها طی سالهای قبل دست به اقدامات جدی میازیدند امروز رژیم فاسد کابل با دهان گجی جرات مندانه از رسانه ها ، گرفتاری مدافعان واقعی این کشوررا اعلام نمیتوانستند.

امروز این رسالت همگانی جوانان این وطن است تا با یک تظاهرات همگانی رسانه یی( انترنت ، مطبوعات و رسانه های صوتی و تصویری) حمایت های خویش را از شجاع مرد خطه ی اقتدار ملی ( حکیم شجاعی ) به دفاع برخواسته و این فرصت گستاخی را از کوچی های وحشی نکتایی دار بگیرند.

منبع: facebook, bache azra

 

صفحه نخست  

سفارت و کنسول  

اطـلاعــیه  

سـیاسـت

مـقـالات  

عـلمی و فـرهـنگی  

عکس و ويديـو  

خـدمات تـلـفـن ارزان  

پیام های تـجاری شـما  

آرشـیو مـطالب  

ارسال مـطالب  

تـذکـر استفاده از سـايت  

در باره مـا  

ارتـباط با مـا  

پيــوند هـا