پـیام های تجاری در این وبسایت

كنيزك ابليس باز هم در پي خاموش كردن صداي رساي عدالت است

فهرست

 

نویسنده: عبدالعظیم ابراهیمی

سيد حسين انوري كه سالها از مردم هزاره  پولهاي به نامهاي شرعي اخاذي كرده و توسط اين پولها به حيات اش ادامه داده.

در و قع مانند انگل از خود پيكر هزاره تغذيه كرده و به نابودي  اش پرداخته.

اين كنيزك  حلقه بگوش شييخ آصف محسني  قندهاري  براي نابودي پيكره اي  واحد ملت هزاره و براي نابودي شخصيت هاي برجستهء هنري و سياسي هزاره كه هر كدام در رهبري جامعه هزاره نقشهاي برجسته داشتند و دارند از هيچ چيزي دريغ نميكند.

سيد حيسن انوري با به شهادت رساندن فرمانده مشتاق، صادقي نيلي، كاشفي، سيد ابراهيم شاه حسيني، ترور ده هاشخصيت روشن فكر و جوانان نخبه هزاره، قتل عام هزاره ها در افشار اخفال كردن قومندانان هزاره به نفع مسعود  و... بسند نكرده.

امروز براي نابود كردن يكي ديگر از فرزندان غيور هزاره اقدام به ربودن ايشان كرده.

تا شايد بتواند چهره هاي بيدارگر هزاره را كنار زده و خودشان همانند سالهاي تاريك گذشته از وجود اين مردم سوء استفاده نمايند  تا ازين طريق به حيات اش ادامه دهند تا اربابانش از ايشان حساب برد.

مسلم فهيمي مدير مسئول هفته نامه پيك ديده بان  در اواخير سالگذشته هنگام خروج از منزل اش توسط افراد شيخ آصف محسني (به سركردگي سيد انوري) ربوده شده كه تاكنون هيچ  معلومات از ايشان نيست. قضيه از آنجا آغاز شد كه آقاي فهيمي دوسال پيش در مصاحبه اي با (تلويزيون امروز) كه خوديكي ازخبرنگارانش بود براي اولين با از جنايات زنجيره اي شيخ آصف محسني قندهاري در يك رسانه جمعي  پرده برداشت شهامت آقاي فهيمي تمام صاحب نظران را در پايتخت و خارج از كشور كه از جنايات شيخ آگاه بود شوكه كرد و به خصوص اطرافيان شيخ را  به شدj عصباني كرد.

آقاي فهيمي موضوع مرموز شهيد مشتاق و ازدواج اجباري با خواهر مشتاق توسط شيخ مكار در سن 13 سالگي، و به شهادت رساندن صادقي نيلي و ده ها جنايت شيخ را به بحث كشاند و در نقطه هاي تاريك اين جنايت سيه روشني انداشت  كه بعد ازين قضيه تلويزيون تمدن دستپاچه شدند و دنبال راه فرار به فحاشي و منحرف كردن اذهان عامه پرداخت. شيخ كه هميشه وارد شدن از راه مذهب را در جامعه هزاره تجربه كرده بوده و ازين طريق مردم صادق هزاره را به هر طرف كه خواست كشاند و از بازوان شان چه كار هاي را كه نكشيد و چه اخاذي هاي كه نكرد و همچنين سوار بر ذهن مردم ساده هزاره چه امتياز هاي سياسي از كشور هاي همسايه براي بقاي خويش گرفت، وگر نه غير از يك تعداد هزاره ديگران كه حساب از شيخ نميبرند. اين بار هم مسلم فهيمي را كه در حوزه علميه قم همان جا كه خود شيخ درس حوزه وي خوانده را متهم كرد كه ايشان يهودي است و در داخل جامعه هزاره اقدام  به پخش اطلاعيه هاي به عنوان علماء، طلاب، و دانشجويان به صورت شبنامه در كابل بخصوص دشت برچي نمودند. اين اطلاعيه ها هم كار به جاي نبرد چون كه آب خُنك روي دست اش ريخته شده بودند.

به ناچار شيخ دست به دامان كرزاي شد و در ركاب كرزي از تهي دل اشك تمساح ريخت. به اين سبب با پادر مياني وزارت اطلاعات و فرهنگ به بازگو كردن جنايات شيخ آصف از رسانه ها كم كم به پايان رسيد. آقاي مسلم فهيمي بعد از افشاگري هاي جنايات شيخ آصف محسني قندهاري در رسانه ها به اين آن قنجي (اكتفا) نكرد.  با در دست داشتن يك نشريه (هفته نامه) به نام پيك ديده بان مقاله را باعنوان (بازخواني جنايت ها) درشماره دوم اش شنبه 23 عقرب 1388 نشر كرد كه درآن از شيخ آصف محسني، مفتي قتل _سيدانوري  مجري، مشتاق مقتول _ صادقي نيلي مقتول و.... نشر كرد. كه يك بار ديگر به تشديد رسواي شيخ آصف و انوري پرداخت. در واقع وقتي كه من اين مقاله تحقيقي را خواندم خيلي شباهت به نشريه دهه هفتاد عصری براي عدالت داشت كه من عاجزم از تعريفش. واقعاٌ مردم هزاره نياز به يك رسانه مستقيل يا يك نشريه مثل (عصربراي عدالت و پيك ديده بان) داريم از آن به بعد آقاي مسلم فهيمي چند بار توسط اطرافيان شيخ به سركردگي تروريست معروف سيد حسين انوري تهديد به ترور شد كه يك بار به گفته خود آقاي فهيمي كه قبل از ربودنش گفته بوده به حريم خانه ايشان توسط خود سيد انوري تجاوز شده كه در غياب ايشان پدر وي را تهديد به كشتن نموده بوده.

آيا امروز وظيفه رسانه ها و قشر بيدار و قلم بدست جامعه هزاره در قبال سرنويشت اين ژورناليست دردمند چيست. رسانه هاي ما بايد بايد دولت را تحت فشار قرار دهد تا دولت خود مجبور شود كه اقدام نمايد. و اگر امروز جامعه ما نيبت به سرنويشت اين ژورناليست درمند هزاره احساس مسئوليت نكند و واكنش نشان ندهد در آينده دست اين باند آدم روبا، تروريست و مافياي مذهبي باز تر خواهد شد و آزادي بيان را از قلم بدستان ما خواهد گرفت و در اينده ديگران هم به سرنوشت مسلم فهيمي دچار خواهد شد.

منبع: جمهوری سکوت و فسبوک

 

صفحه نخست  

سفارت و کنسول  

اطـلاعــیه  

سـیاسـت

مـقـالات  

عـلمی و فـرهـنگی  

عکس و ويديـو  

خـدمات تـلـفـن ارزان  

پیام های تـجاری شـما  

آرشـیو مـطالب  

ارسال مـطالب  

تـذکـر استفاده از سـايت  

در باره مـا  

ارتـباط با مـا  

پيــوند هـا